Destination Ingeland ekonomisk förening

Onsdag 1 december 2021 var en historisk dag då beslut togs om att bilda Destination Ingeland ekonomisk förening!

Och 22-2-22 är det datum som Destination Ingeland ekonomisk förening registrerades hos Bolagsverket!

Efter fem år som projekt har vi nu gått över i en bestående organisation som ska arbeta vidare för att skapa en levande bygd för besökare, företagare och boende.

Styrelse

Ordförande Katarina Raskov, Berte museum, Slöinge

Vice ordförande Yngve Kihlberg, Agrobi Konsult, Halmstad

Sekreterare Rebecca Nilsson, Haverdals Camping, Haverdal

Ledamot Anna Carlsson, Mostorps Gård, Getinge

Ledamot Victoria Hedeng, Heagårds Egendom, Halmstad

Ledamot Linda Pilcher, Hagarnas mejeri, Holm

Sociala medier (adjungerad) Jannifer Jaiston, Creativity by Jaiston

Stadgar

§ 1. Företagsnamn

Föreningens företagsnamn är Destination Ingeland ekonomisk förening.

§ 2. Verksamhet

Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Föreningen har till ändamål att stödja och utveckla besöks- och turistnäringen genom att utveckla och marknadsföra Destination Ingeland som en attraktiv året-runt-destination för såväl svenska som internationella besökare. Visionen är en livfull besöksnäring i Destination Ingeland årets alla månader.

Detta ska bland annat ske genom att

 • driva samverkansprojekt
 • medverka till utveckling av Destination Ingelands varumärke inom besöks- och turistnäringen
 • medverka till bättre paketering av erbjudande
 • Medlem deltar i föreningens verksamhet genom att bidra med sin egen verksamhet och engagemang.

Medlem deltar också genom att aktivt sprida information om de aktiviteter som föreningen arrangerar.

§ 3. Verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde omfattar kustområdet norr om Halmstads centralort, söder om Falkenbergs centralort och angränsande inlandsområde väster om väg 26.

§ 4. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstads kommun, Halland.

§ 5. Medlemskap

Medlemskap kan sökas av verksamhet inom besöksnäring eller verksamhet i andra näringar med säte och/eller verksamhet i området.

Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. En sökande förväntas delta i föreningens verksamhet.

§ 6. Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala en insats och den medlemsavgift samt serviceavgift som föreningsstämman har bestämt. Medlemmarna ska även följa dessa stadgar och föreningens beslut.

§ 7. Insats

Varje medlem ska betala en insats till föreningen på 500 kronor. Insatsen ska betalas via bankinbetalning till föreningens aktuella kontonummer, när styrelsen har beviljat medlemskapet. En insats återbetalas endast i de fall som står i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 8. Medlemsavgift samt serviceavgift

Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift till föreningen på mellan 100 kr och 500 kr, vilket beslutas av föreningsstämman.

Därutöver ska medlem årligen betala en serviceavgift som kan vara differentierad beroende på medlems verksamhetsområde. Serviceavgift beslutas av föreningsstämman på förslag av styrelsen och ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 9. Uteslutning

En medlem får uteslutas om han eller hon

 • grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen
 • inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som stadgarna anger
 • inte längre uppfyller de krav som bör ställas på medlemmarna med hänsyn till föreningens verksamhet.

§ 10. Upphörande av medlemskap

Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter att medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits.

§ 11. Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och är föreningens högsta beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar, i enlighet med föreningsstämmans beslut och i överensstämmelse med eventuella avtal föreningen har med företag, organisationer och offentliga verksamheter.

Styrelsen ska bestå av en ordförande som väljs av föreningsstämman. Därutöver ska styrelsen bestå av lägst två och högst sju styrelseledamöter samt minst noll och högst två styrelsesuppleanter. Mandattiden för styrelseledamöter är två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år. Mandattiden för ordförande och styrelsesuppleanter är ett år. Mandattiden sträcker sig fram till tiden för nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12. Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljer föreningsstämman en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorn är utsedd fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13. Valberedning

Föreningsstämman utser en valberedning på minst två ledamöter.

Mandattiden är ett år och sträcker sig till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen föreslår personer till samtliga val utom val av valberedning.

Valberedningen ska före föreningsstämma överlämna sitt förslag till styrelsen.

§ 14. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara 1 oktober – 30 september.

§ 15. Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före den ordinarie föreningsstämman. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 16. Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Ordinarie föreningsstämma hålls senast före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.

Extra föreningsstämma för visst angivet ärende ska hållas, då styrelsen eller revisor eller en tiondel av medlemmarna så begär. Extra föreningsstämma ska hållas inom fyrtio dagar från det att styrelse, revisor eller medlemmar så begärt.

Varje medlem äger en röst. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på föreningsstämma har medlem, styrelse inklusive suppleanter, revisor och valberedning.

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Omröstning sker öppet. Sluten omröstning ska tillämpas i personval om någon så begär. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer. Rösträtt på föreningsstämma har medlem, som före föreningsstämman erlagt medlemsavgift och serviceavgift för innevarande räkenskapsår.

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla de ärenden som ska förekomma på stämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman.

Kallelse till föreningsstämma ska ske via e-post till samtliga medlemmar samt anslås på föreningens hemsida.

§ 17. Ärenden på ordinarie föreningsstämma

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöte
 9. Bestämmande om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
 12. Val av styr
 13. Val av ordförande.
 14. Val av revisor och revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning.
 16. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 18. Övriga ärenden på stämman

Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast två månader innan stämman.

§ 19. Vinstdisposition

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut, på förslag av styrelsen, balanseras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning av större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

§ 20. Stadgeändringar

För ändring av dessa stadgar erfordras att förslag till ändring upptagits i kallelsen till föreningsstämman och tillställts medlemmarna.

Beslut om stadgeändring ska fattas med minst två tredjedelars majoritet vid en ordinarie föreningsstämma.

§ 21. Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie. Vid vardera föreningsstämma ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till den senare föreningsstämman får inte ske, förrän justerat protokoll från den första föreningsstämman föreligger.

Vid föreningens upplösning ska - där ej annat följer av Lagen om ekonomiska föreningar - dess eventuella tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid ska medlemmarna först återfå inbetalda insatser. Återstoden ska delas mellan dem i förhållande till inbetalda serviceavgifter under de senaste 10 åren.

§ 22. Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller Lagen om ekonomiska föreningar.